• Gert Beilstein – Bass, Gesang
  • Jörg Krumm – Keyboard, Gesang
  • Reinhard Ruf – Gitarre, Gesang, Harp
  • Armin Roth – Gesang, Waldkircher Kläpperle
  • Thomas Gutmann – Drums, Gesang
  • Manfred Blattner – Gitarre, Bandleader